General

เปิดใช้งาน Designil PDPA : ใช้สำหรับเพื่อเปิดใช้งาน Designil PDPA โดยจำเป็นจะต้อง Activate License ก่อน

แสดง ปุ่มตั้งค่า : จะแสดงที่ด้านขวาของ Popup เมื่อกดแล้วจะเรียก Sidebar เพื่อแสดงรายการคุกกี้

แสดง ปุ่มไม่ยอมรับ : จะแสดงที่ด้านขวาของ Popup เมื่อกดแล้วจะทำหน้าที่เหมือนกับปุ่มกดปิด

ปิดการยอมรับคุกกี้ เป็นค่าตั้งต้น: โดยค่าตั้งต้นจะเป็นการยอมรับคุกกี้ก่อน เมื่อลูกค้ากด Allow หรือยอมรับ จะทำให้ยอมรับข้อตกลงของทางเว็บไซต์ทั้งหมด แต่ถ้าติ๊กจะทำให้ค่าตั้งต้นไม่ยอมรับเป็นค่าตั้งต้น

รีเซ็ทคุกกี้ ID : ใช้สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง รายละเอียด เงื่อนไข ของนโยบายส่วนบุคคล หรือคุกกี้ ทำให้ผู้ใช้ที่ได้กดยอมรับ หรือปฏิเสธไปแล้ว จะทำให้ Popup นี้แสดงใหม่อีกครั้ง

ระยะเวลาคุกกี้ : สามารถกำหนดระยะเวลาของคุกกี้เมื่อผู้ใช้กดยอมรับ ไม่ยอมรับ หรือกดปิด จะไม่แสดงภายในระยะเวลาคุกกี้ที่กำหนด โดยมีหน่วยเป็นวัน โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น 7 วัน